શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી, માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર Facebook Twitter
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન. રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી
Facebook Twitter

ટેન્ડર્સ

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

જીલ્લા વિષે

ગુજરાત રાજયની સ્થાપના થઈ ત્‍યારથી અને તે પહેલાંથી ખેડા જિલ્લો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ૧૯૯૭-૯૮ ના ઑકટૉબર માસમાં જિલ્લા/ તાલુકાઑના વિભાજન થવાથી ખેડા જિલ્લામાંથી આણંદ જિલ્લાનૉ ઉદભવ થયો. વિભાજન દરમ્‍યાન ખેડા જિલ્લાનું મુખ્‍ય મથક ખેડા હતું. ...

વધારે...
  • તાલુકાઓ- ૧૦
  • ગ્રામ પંચાયત- ૫૨૦
  • સાક્ષરતા- ૭૨%
  • વિસ્‍તાર- ૪૨૧૯ ચો.કિ.મી.
  • વસ્તી- ૨૦,૨૪,૨૧૬
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૬,૧૭,૭૬૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 476478