માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અં.નં.અઘિકારીનું નામઅઘિકારીનો હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી બી.સી.સોઢાપરમારતાલુકા વિકાસ અધિકારી૦૨૬૯૯-૨૩૪૧૭૧--૭૦૬૯૦૭૭૫૭૮men.galteswar@gmail.com
મ.તા.વી.અ.શ્રી૦૨૬૯૯-૨૩૪૧૭૧--૯૪૨૬૫૪૩૯૨૮--
શ્રી જે.પી.પટેલનાયબ હિસાબનીશ૦૨૬૯૯-૨૩૪૧૭૧--૯૮૨૫૫૧૫૦૯૦--
શ્રી કે.બી.આચાર્યમદદનીશ ઈજનેર૦૨૬૯૯-૨૩૪૧૭૧--૯૯૭૯૨૧૯૨૦૫--
શ્રી વાય.જી.સોલંકી સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર૦૨૬૯૯-૨૩૪૧૭૧--૯૪૨૬૪૨૩૬૫૮--

Last Update : 31/5/2019

Users : 550329