માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અં.નં.અઘિકારીનું નામઅઘિકારીનો હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી મેઘા બી. ભગત તાલુકા વિકાસ અધિકારી૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦--૭૦૬૯૦૭૭૫૭૬tdovaso@gmail.com
શ્રી જે.ડી. મહીડા મ.તા.વી.અ.શ્રી(ઈ.ચા)૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦--૯૮૨૫૮૮૬૯૫૮--
ખાલી જગ્યાવિ.અધિકારી (સહકાર)૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦------
શ્રી બી.એ. પંચાલનાયબ હિસાબનીશ૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦--૯૮૨૫૮૬૪૪૨૧--
શ્રી એચ. બી. પ્રજાપતિ મદદનીશ ઈજનેર(લીયન)૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦--૯૯૨૪૬૯૯૪૭૩--
શ્રી રવિકુમાર જિ.ગોહેલવિ.અધિકારી-પંચાયત (ઈ.ચા)૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦--૯૪૨૮૪૮૭૨૩૪--

Last Update : 31/5/2019

Users : 550864