માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ તાલુકા વિષે સમિતિઓ

સમિતિઓ

કારોબારી સમિતિ

અં.નં.સમિતી સભ્‍યનું નામસભ્‍યનો હોદોસરનામુફોન નંબર
દિવ્યેશકુમાર કનુભાઈ પટેલકારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષકાકરખાડ, મુ.પો.રામપુર, તા.વસો૮૯૮૦૮૨૫૫૫૨
રાજેન્દ્રકુમાર ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલકારોબારી સભ્યશ્રીવરસડીયા ફળિયું, મુ.પો.પીજ તા.વસો૯૬૬૨૮૮૮૯૯૯
ઉર્મિલાબેન અરવિંદભાઈ ગોહેલ કારોબારી સભ્યશ્રીચોરાવાળું ફળિયું, મુ.મલીયાતજ તા.વસો૯૯૨૪૨૫૨૭૦૬
અમિતભાઈ જશભાઈ અમીન કારોબારી સભ્યશ્રીદુધની ડેરી પાસે, મુ.વસો તા.વસો ૯૮૭૯૯૨૩૮૩૪
જીગ્નેશ મણીલાલ તડવીકારોબારી સભ્યશ્રીટેકરા ફળિયું, મુ.પીજ તા.વસો૯૦૩૩૭૬૫૫૭૬
કનુભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ કારોબારી સભ્યશ્રીગોરની ખડકી, મુ.વસો તા.વસો ૯૪૨૮૦૭૬૯૩૭
ગીતાબેન દિલીપસિંહ મહીડાકારોબારી સભ્યશ્રીચારભાગની ડહેલી મુ.દેવા વાંટા તા.વસો૯૯૨૪૫૯૮૯૭૯
મંગળભાઈ આદિતભાઈ સોલંકીકારોબારી સભ્યશ્રીચોરાવાળું ફળિયું, મુ.બામરોલી તા.વસો૯૭૨૩૮૩૦૧૧૩

સામાજિક ન્યાય સમિતિ

અં.નં.સમિતી સભ્‍યનું નામસભ્‍યનો હોદોસરનામુફોન નંબર
જીગ્નેશ મણીલાલ તડવીચેરમેનશ્રીટેકરા ફળિયું, મુ.પીજ તા.વસો૯૦૩૩૭૬૫૫૭૬
ગીરીશભાઈ કાન્તીભાઈ પટેલસભ્યશ્રી---૯૫૮૬૮૧૭૪૯૫
ગીરીશભાઈ અંબાલાલ મકવાણા સભ્યશ્રીમુ.વસો તા.વસો---
પ્રકાશચંદ્ર મંગળભાઈ સોનીસભ્યશ્રીમુ.રામોલ તા.વસો---

Last Update : 31/5/2019

Users : 550646