માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ તાલુકા વિષેપંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ

 
  • સરનામું તાલુકા પંચાયત ગળતેશ્વર, તાલુકા સેવા સદન સેવાલિયા,તા.ગળતેશ્વર જી.ખેડા
  • ફોન નંબ૨૦૨૬૯૯-૨૩૪૧૭૧
  • ફેકસ નંબ૨-
 

Last Update : 31/5/2019

Users : 549941