prmukh
શ્રી વજેસિંહ એ. પરમાર
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રી ધવલ દેસાઇ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

Last Update : 31/5/2019

Users : 547366