માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ તાલુકા વિષે જોવાલાયક સ્થળો

જોવાલાયક સ્થળો

ગળતેશ્વર મંદીર
ગળતેશ્વર મહાદેવનું મંદિર તથા મહિસાગર નદી

Last Update : 31/5/2019

Users : 550873