શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

સમાચાર અને પ્રોગ્રામ

ટેન્ડર્સ

જીલ્લા વિષે

ગુજરાત રાજયની સ્થાપના થઈ ત્‍યારથી અને તે પહેલાંથી ખેડા જિલ્લો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ૧૯૯૭-૯૮ ના ઑકટૉબર માસમાં જિલ્લા/ તાલુકાઑના વિભાજન થવાથી ખેડા જિલ્લામાંથી આણંદ જિલ્લાનૉ ઉદભવ થયો. વિભાજન દરમ્‍યાન ખેડા જિલ્લાનું મુખ્‍ય મથક ખેડા હતું. ...

વધારે...
  • તાલુકાઓ- ૧૦
  • ગ્રામ પંચાયત- ૫૨૦
  • સાક્ષરતા- ૭૨%
  • વિસ્‍તાર- ૪૨૧૯ ચો.કિ.મી.
  • વસ્તી- ૨૦,૨૪,૨૧૬
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૬,૧૭,૭૬૬
GSWANindia.gov.in - The National Portal of India

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 547363