મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેસામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

કુલ ક્ષેત્રફળ ૪૨૧૯ ચો. કિ.મી
વસતિ (૨૦૧૧ મુજબ )  
ગ્રામ્ય - પુરૂષ ૮,૧૩,૫૩૫
સ્ત્રી ૭,૬૬,૧૯૩
કુલ૧૫,૭૯,૭૨૮
શહેરી - પુરૂષ ૨,૪૪,૯૭૦
સ્ત્રી ૨,૨૯,૦૭૧
કુલ૪,૭૪,૦૪૧
વસતિ (૨૦૧૧ મુજબ )  
અનુસૂચિત જાતિ - પુરૂષ ૫૧,૧૧૬
સ્ત્રી ૪૭,૫૭૦
કુલ૯૮,૬૮૬
અનુસૂચિત જન જાતિ - પુરૂષ ૧૯,૫૦૩
સ્ત્રી ૧૭,૮૦૭
કુલ૩૭,૩૧૦
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550669