મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેવસ્‍તી વિષયક માહિતી

જીલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ અક્ષરજ્ઞાનનો દર
પુરુષો ૨૪૪૯૭૦૮૧૩૫૩૫ ૧૦૫૮૫૦૫ ૯૧.૪૨
સ્ત્રીઓ ૨૨૯૦૭૧ ૭૫૬૧૯૩ ૯૮૫૨૬૪ ૭૪.૦૭
કુલ ૪૭૪૦૪૧ ૧૫૬૯૭૨૮ ૨૦૪૩૭૬૯ ૮૨.૯૮
અક્ષરજ્ઞાનનો દર ----
અનુસૂચિત જાતિ - ---
અનુસૂચિત જન જાતિ ----
વસ્તી વધારાનો દર ૧૩.૬૦
દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા૯૪૦
શહેર વસ્તીની ટકાવારી૨ર.૦૮ ટકા
ગ્રામ્ય વસ્તીની ટકાવારી ૭૬.૯૨ ટકા
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૮,૩૧,૪૫૧ ( ૪૬.૩૦ ટકા )
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૬,૪૮,૩૫૬ ( ૩૬.૧૦ ટકા )
સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧,૬૮,૩૩૫ ( ૯.૩૮ ટકા )
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૨,૨૨,૩૧૮ ( ૫૯.૫૧ ટકા )

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550584