માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ તાલુકા વિષેપંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ

 
  • સરનામું તાલુકા પંચાયત વસો, તાલુકા સેવા સદન એ.જે. હાઈસ્કુલ પાસે, વસો તા.વસો જી.ખેડા
  • ફોન નંબ૨૦૨૬૮-૨૫૮૫૧૫૦
  • ફેકસ નંબ૨-
 

Last Update : 31/5/2019

Users : 549931