મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી ડી. એન. મોદી આઇ.એ.એસ.
હોદો:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી ખેડા
સ૨નામું:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ‘‘પટેલ હોલ’’, પવન ચક્કી રોડ, નડીઆદ-ર ૩૮૭૦૦૨ જીલ્લા પંચાયત ખેડા
ફોન નં:
૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૬૨,
ફેકસ નં:
૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૧
ઈ મેઈલ:
ddo-khe@gujarat.gov.in
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550628