મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજાહેર પ્રતિનિધિઓ

જાહેર પ્રતિનિધિઓ

અ.નં.મત વિભાગનું નામનામમોબાઇલ નંબર
૧-આગરવારાજેશભાઇ હરમાનભાઇ પટેલ૯૭૩૭૭૦૭૦૦૧
૨-અલીણાશ્રીમતિ મહેરાજબાનુ જહીરુઉદીન મલેક૯૮૯૮૭૫૩૧૮૫
૩-અંગાડીજશોદાબેન પુનમભાઇ સેનવા૭૬૯૮૧૨૦૪૫૦
૪-અંતિસરશર્મિષ્ટાબેન મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા૯૯૨૫૬૬૯૪૫૦
૫-આંત્રોલીધુળાભાઇ બાબરભાઇ પરમાર૮૪૬૯૨૦૬૧૦૨
૬-અપ્રુજીકનુભાઇ ભુલાભાઇ ડાભી ૯૯૦૯૦૩૧૦૩૬
૭-બારઇશ્વરભાઇ ડાહ્યાભાઇ ઝાલા૯૯૭૯૦૦૫૯૩૬
૮-બાર મુવાડાનિલેશકુમાર મણીભાઇ પટેલ૯૪૨૮૦૭૭૧૬૬
૯-બેટાવાડાજયેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ઠાકોર૯૮૯૮૮૮૨૧૦૦
૧૦૧૦-છીપડીકૌશિકભાઇ શોમાભાઇ બારૈયા૯૯૭૪૩૦૯૧૬૯
૧૧૧૧-ડભાણસામંતસિંહ રઘાભાઇ શોઢા ૯૮૨૫૫૬૨૫૭૩
૧૨૧૨-દેવકી વણસોલકાંતીભાઇ શાભઇભાઇ પરમાર૭૬૯૮૨૪૬૯૫૧
૧૩૧૩-ઢુણાદરામુન્નીબેન અજીતભાઇ વાઘેલા૯૮૨૪૭૬૯૨૪૬
૧૪૧૪-હરિયાળાવિજયકુમાર ભારસિંહ ભોજાણી૯૯૨૪૨૬૩૨૧૮
૧૫૧૫-હેરંજવિરભ્દ્રસિંહ રૂચબીરસિંહ ઠાકોર૯૭૨૬૧૩૮૦૭૭
૧૬૧૬-કાલસરવનરાજસિંહ દશરથસિંહ જાદવ૯૮૭૯૨૨૯૭૮૦
૧૭૧૭-કનીજનયનાબેન વિરેન્દ્રભાઇ પટેલ૯૮૨૫૬૦૩૭૯૯
૧૮૧૮-કુણીઇન્દુબેન દીપકભાઇ પટેલ૯૯૨૫૭૮૨૬૬૭
૧૯૧૯-લસુન્દ્રારઇબહેન વજેસિંહ પરમાર૯૭૨૬૨૮૫૫૬૯
૨૦૨૦-લેટરજગદીશકુમાર હીરાલાલ રોહીત૯૯૨૫૨૯૦૦૦૯
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550612