મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનુ સરનામું

પંચાયતનુ સરનામું

કચેરીનું નામ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્ર
જિલ્‍લા પઁચાયત, “પટેલ હોલ”
પવન ચકકી રોડ,
નડીઆદ-ર ૩૮૭૦૦ર,
ખેડા
ફોન નંબર (૦ર૬૮) રપ પ૭ર૬ર
ફોન નંબર (૦ર૬૮) રપ પ૭૮પ૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550627