મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ સહકારશાખા
શાખાનું ‘સહકાર’ ખેડા જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર શ્રી સરકારી મંડળીઓ (૫) નડીઆદ
ફોન નંબર ૦૨૬૮/૨૫૫૭૬૨૪

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી .પી.એ.દવે મદદનીશ જિલ્‍લા રજી. સં.મં. (પં.) નડીયાદ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૬૨૪ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550605