માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ તાલુકા વિષે તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકો ગળતેશ્વર
કુલ ગામોની સંખ્‍યા૨૮ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા : ૩૪
વસ્‍તીકુલ૧૨૪૭૯૫૫રૂષ૬૪૯૯૬સ્‍ત્રી૫૯૭૯૯
અક્ષરજ્ઞાન ટકા૬૯.૨૩૫રૂષ૭૮.૪સ્‍ત્રી૫૯.૨૬
ભૌગોલીક સ્‍થાનઅક્ષાંશ ૨૨.૪૮.૩૧રેખાંશ૭૩.૨૦.૫૨
રેલ્‍વેકિ.મી.૦.૫નેરોગેજ
રસ્‍તારાજય ઘોરી માગોઁપંચાયત માગોઁ
નદીઓ(નદીઓના નામ લખવા)---------------
૫વૅતો(૫વૅતો ના નામ લખવા)---------------
વરસાદ ઇંચ સરેરાશ માં લખવો
હવામાનસુકું અને મધ્યમ
પાક (પાકના નામ લખવા)બાજરી, ડાંગર, ઘઉં, તમાકુ.
પ્રાણી(પ્રાણીઓના નામ લખવા)ગાય,ભેંસ,બકરી, ઘેટા, ઊંટ, ગધેડા, ઘોડા.
૫હેરવેશ(૫હેરવેશનું નામ લખવા)પેન્ટ, શર્ટ, સલવાર, ખમીસ, કુર્તા, લેંઘા.
ખનીજો(ખનીજોનું નામ લખવા)----
વિસ્‍તાર
ભૌગોલીક વિસ્‍તાર:૨૧૮૧૪ - ૪૨ - ૩૨ હે.આરે. ૨૧૮.૧૪ ચો.કી.મી.હેકટરમાંજંગલ વિસ્‍તારહેકટરમાં
ખેતીની જમીનહેકટરમાંગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ (ગૌચર)હેકટરમાં
સિંચાઇ વિસ્‍તારહેકટરમાં
દરિયાઇ ઉત્‍પાદન---(દરિયાઇ ઉત્‍પાદન લખવું)
ઉઘ્‍યોગ લઘુ ઉઘ્‍યોગ :- ---મોટા ઉઘ્‍યોગ---ઔધ્‍યોગીક સહકારી મંડળીઓ:----
(ઉધ્‍યોગની સંખ્‍યા લખવી)
પાવર સ્‍ટેશન/ સબ સ્‍ટેશન પાવર સ્‍ટેશન ની સંખ્‍યા લખવી
---સબ સ્‍ટેશન ની સંખ્‍યા લખવી
શિક્ષણ સંસ્‍થાઓપોલિટેકનીક કોલેજ, આ.ટી.આઇ. પી.ટી.સી., કોલેજો, પ્રાથમિક શાળાઓ, માઘ્‍યમિક શાળાઓ ની સંખ્‍યા લખવી
પ્રા.શાળા- ૯૧માધ્યમિક શાળા/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા- ૨૧આઈ.ટી.આઈ.-૧આંગણવાડી-૧૧૨

Last Update : 31/5/2019

Users : 551103