માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ તાલુકા વિષે તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકો વસો
કુલ ગામોની સંખ્‍યા૨૨ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા : ૨૨
વસ્‍તીકુલ78276૫રૂષ37764સ્‍ત્રી40512
અક્ષરજ્ઞાન ટકા87.33૫રૂષ93.36સ્‍ત્રી80.92
ભૌગોલીક સ્‍થાનઅક્ષાંશ 22.45રેખાંશ72.45
રેલ્‍વેકિ.મી.8નેરોગેજ
રસ્‍તા‍રાજય ઘોરી માગોઁ1પંચાયત માગોઁ
નદીઓ(નદીઓના નામ લખવા)---------------
૫વૅતો(૫વૅતો ના નામ લખવા)---------------
વરસાદ ઇંચ સરેરાશ માં લખવો2
હવામાનસુકું અને મધ્યમ
પાક (પાકના નામ લખવા)બાજરી, ડાંગર, ઘઉં, તમાકુ.
પ્રાણી(પ્રાણીઓના નામ લખવા)ગાય,ભેંસ,બકરી, ઘેટા, ઊંટ, ગધેડા, ઘોડા.
૫હેરવેશ(૫હેરવેશનું નામ લખવા)પેન્ટ, શર્ટ, સલવાર, ખમીસ, કુર્તા, લેંઘા.
ખનીજો(ખનીજોનું નામ લખવા)----
વિસ્‍તાર
ભૌગોલીક વિસ્‍તાર:૧૪૨૫૬ - ૫૦ - ૫૨ હે.આરે. ૧૧૩.૭૦ ચો.કી.મી.હેકટરમાંજંગલ વિસ્‍તારહેકટરમાં
ખેતીની જમીનહેકટરમાંગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ (ગૌચર)હેકટરમાં
સિંચાઇ વિસ્‍તારહેકટરમાં
દરિયાઇ ઉત્‍પાદન---(દરિયાઇ ઉત્‍પાદન લખવું)
ઉઘ્‍યોગ લઘુ ઉઘ્‍યોગ :- ---મોટા ઉઘ્‍યોગ---ઔધ્‍યોગીક સહકારી મંડળીઓ:----
(ઉધ્‍યોગની સંખ્‍યા લખવી)
પાવર સ્‍ટેશન/ સબ સ્‍ટેશન 1પાવર સ્‍ટેશન ની સંખ્‍યા લખવી
---સબ સ્‍ટેશન ની સંખ્‍યા લખવી
શિક્ષણ સંસ્‍થાઓપોલિટેકનીક કોલેજ, આ.ટી.આઇ. પી.ટી.સી., કોલેજો, પ્રાથમિક શાળાઓ, માઘ્‍યમિક શાળાઓ ની સંખ્‍યા લખવી
પ્રા.શાળા- ૩૬માધ્યમિક શાળા/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા- ૧૧આઈ.ટી.આઈ.-૪આંગણવાડી-૭૯

Last Update : 31/5/2019

Users : 550588