માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ તાલુકા વિષે સમિતિઓ

સમિતિઓ

 

કારોબારી સમિતિ

અં.નં.સમિતી સભ્‍યનું નામસભ્‍યનો હોદોસરનામુફોન નંબર
શ્રી અજીતસિંહ પ્રભાતસિંહ ઝાલાઅધ્યક્ષશ્રી મુ.સુખીની મુવાડી પો.અંબાવ ૯૮૭૯૯૩૬૯૫૫
શ્રી વજેસિંહ અર્જુનભાઈ પરમારસભ્ય અંઘાડી–રમુ.ઘડીયા પો.નેપાલપુરા ૮૧૫૪૯૧૭૨૮૪
શ્રી ગલીબેન રયજીભાઈ સોલંકી સભ્ય ડભાલીમુ.પો.પાલૈયા ૯૫૩૭૩૩૭૪૬૨
શ્રી હેમુબેન ગુણવંતભાઇ પટેલસભ્ય કુણીમુ.પો.કુણી૯૮૯૮૧૧૬૪૭૯
શ્રી વિજયભાઈ બચુભાઈ વસાવાસભ્ય પાલી–૩ મુ.પો.માલવણ ૯૯૭૪૬૦૭૫૨૨
શ્રી પરમાર ઈશ્વરભાઈ સોમાભાઈસભ્ય વાંઘરોલીમુ.માંયરાના મુવાડા,પો.વાંઘરોલી ૮૧૪૧૨૩૩૫૨૧
શ્રી મંગળભાઈ જીભઈભાઈ પરમારસભ્ય ટીંબાનામુવાડામુ.સાંગોલ પો.સોનીપુર ૯૯૨૫૨૧૦૮૯૭

સામાજિક ન્યાય સમિતિ

અં.નં.સમિતી સભ્‍યનું નામસભ્‍યનો હોદોસરનામુફોન નંબર
શ્રી વિજયભાઈ બચુભાઈ વસાવાચેરમેનશ્રીમુ.પો.માલવણ ૯૯૭૪૬૦૭૫૨૨
શ્રી પરસોત્તમભાઇ ગણેશભાઇ માયાવંશી સભ્યશ્રીમુ.ડભાલી ---
શ્રીમતી લતાબેન દિનેશભાઇ પરમાર સભ્યશ્રીમુ.થર્મલ ---
શ્રી રામાભાઇ ધુળાભાઇ સેનવા સભ્યશ્રીમુ.વેલાના મુવાડા ---
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ શંકરભાઇ હરીજન સભ્યશ્રીમુ.નેપાલપુરા, અંઘાડી ---
 

Last Update : 31/5/2019

Users : 551107