સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક


સરનામું :   જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
નડીઆદ.
ફોન નં :    ૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૬૨
ફેકસ નં :    ૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૧
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550688