સરપંચશ્રી ની યાદી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

ગળતેશ્વર તાલુકા સરપંચશ્રી ની યાદી


ક્રમ ગામ નું નામ સરપંચશ્રીનું નામ મોબાઈલ નંબર
અંબાવધ્રુવલકુમાર સુરેશભાઇ પટેલ ૯૯૦૯૬૮૭૦૨૪
અંઘાડીમિનેશકુમાર મોહનભાઇ પટેલ૯૯૦૪૬૬૭૯૧૫
બલાઢાજયદિપભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ૯૯૨૫૨૫૫૪૦૮
ડભાલીદશરથસિંહ પ્રભાતભાઈ પરમાર૭૨૦૨૦૫૪૦૬૯
ડાભસરરમણભાઇ રાયમલભાઇ પરમાર ૮૧૫૩૮૬૯૨૨૬
જરગાલજાકીરહુસેનમીયાં યુસુફમીયાં મલેક૯૯૨૫૮૬૩૨૫૪
કોસમધર્મેન્દ્રકુમાર રમણભાઇ પટેલ ૯૮૨૪૯૫૯૫૨૨
કુણીશાન્તાબેન રામાભાઇ વણકર૯૪૦૯૦૮૮૧૩૭
મહીઇટાડીરાવજીભાઇ કાળાભાઇ પરમાર ૯૭૩૭૦૮૦૩૨૭
૧૦માલવણપરમાર છત્રસિંહ પર્વતભાઈ૯૯૦૯૦૦૨૯૦૭
૧૧મેનપુરાજિજ્ઞાશાબેન કૃતીશકુમાર પટેલ૭૫૬૭૫૪૨૪૦૨
૧૨મીઠાના મુવાડાકેતનભાઇ સુરેશભાઇ પટેલ ૭૮૭૮૧૦૨૦૩૦
૧૩પડાલજાયેદાબીબી યાકુબભાઇ શેખ ૯૭૧૨૮૨૬૫૮૨
૧૪પાલૈયારઇબેન વલજીભાઇ સેનવા૯૬૨૪૩૬૫૩૩૦
૧૫પાલીપ્રણવકુમાર મહેન્દ્રભાઇ પટેલ૯૮૯૮૫૩૧૯૧૯
૧૬રસુલપુર પડાલચંદનબેન દિનેશભાઇ પટેલ૯૯૨૫૮૫૯૮૦૮
૧૭રોઝવારૂક્શાનાબીબી અમીરૂદ્દીન પઠાણ૯૬૬૨૩૬૨૯૦૦
૧૮રૂસ્તમપુરાઆરેફાખાતુન મંજુરહુસેન સૈયદ ૯૯૯૮૭૫૧૭૧૯
૧૯સનાદરારામાભાઈ ચતુરભાઈ સિંધવા૯૫૭૪૮૬૮૬૬૧
૨૦સાંગોલગીતાબેન મહેશકુમાર ખાંટ૯૭૨૩૨૧૭૯૯૯
૨૧સરનાલદક્ષાબેન અરવિંદસિંહ ચૌહાણ ૯૯૯૮૩૫૦૯૫૧
૨૨સોનૈયાસુશીલાબેન રતિલાલ બારૈયા૯૭૧૪૮૨૬૭૯૮
૨૩સોનીપુરમધુબેન અરવીંદભાઇ પરમાર૯૮૭૯૫૯૯૪૩૨
૨૪ટીંબાના મુવાડા નમ્રતાબેન રીપલકુમાર પટેલ ૯૯૭૯૭૨૪૦૮૫
૨૫વાડદનાજીમાબાનું નુરમહંદ મલેક ૯૮૯૮૮૪૫૧૮૪
૨૬વનોડામણીબેન ગુલાબસિંહ પરમાર ૯૯૨૫૬૭૦૫૭૩
૨૭વસોજેબુનબીબી અબુમહંમદ શેખ
૨૮વાઘંરોલીમુમતાજબીબી રફીકમીયા મલેક૯૯૭૯૭૨૪૨૩૪
૨૯કાંઠડીરયજીભાઇ અભાભાઇ પરમાર૭૩૫૯૮૫૫૨૩૦
૩૦બૈડપભલાભાઇ પર્વતભાઇ પરમાર૮૧૫૩૯૨૩૭૫૪
૩૧ઘડીયાજસવંતભાઇ ચતુરભાઇ પરમાર ૯૯૦૪૪૯૧૯૮૩
૩૨ફતેપુરાહંસાબેન કમલેશભાઇ પરમાર૮૩૪૭૬૫૦૧૯૧
૩૩પરબીયામણીબેન સોનાભાઇ નાયકા ૯૫૮૬૯૫૪૭૮૮
૩૪ગંગાના મુવાડાનરેન્દ્રસિંહ મણીલાલ પરમાર૯૬૮૭૫૯૯૭૪૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550335