મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાદાઇ તાલીમ કાર્યક્રમ

દાઇ તાલીમ કાર્યક્રમ

 
ગ્રામ્ય કક્ષાએ સલામત સુવાવડ માટે જીલ્લામાં કુલ ૯૪૫ દાયણોને તાલીમ આપવામાં આવેલ છે. જેઓને ડીલીવરી ડીસ્પોઝેબલ કીટ આપવામાં આવેલ છે. તાલુકા કક્ષાએ સલામત સુવાવડ માટે સમયાંતરે તાલીમ આપવામાં આવે છે.
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550616