મુખપૃષ્ઠશાખાઓspan style="font-weight:normal;">આરોગ્‍ય શાખાજન્મ મરણ ગુણોત્તર

જન્મ મરણ નોધણી

જાન્યુઆરી-૨૦૦૮ થી મે-૨૦૦૮ સુધી
અનં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી
કઠલાલ ૧૯ ૧૦
વિરપુર ૭૧ ૬૫ ૩૯ ૧૮
મારત ૧૯૫ ૧૯૫ ૫૩ ૩૮
ખેડા ૧૧૭ ૧૦૩ ૫૪ ૩૩
મહેમદાવાદ ૩૧૩ ૨૯૨ ૧૭૭ ૧૧૮
નડીયાદ ૩૮૭ ૩૬૭ ૧૩૨ ૮૦
મહુધા ૪૪ ૫૩ ૨૯ ૨૩
બાલાશિનોર ૨૫ ૨૧ ૪૨ ૪૧
કપડવંજ ૨૦૭ ૧૮૪ ૮૨ ૭૦
૧૦ ઠાસરા ૧૨૧ ૧૦૦ ૬૦ ૩૯

કુલ

૧૪૯૯ ૧૩૯૦ ૬૭૦ ૪૬૭
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550675