મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાપ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો

અ.નં. તાલુકો ગામ ડૉકટરનું નામ ફોન નંબર
ઠાસરા સેવાલીયા ર્ડા. પી.આર.સુથાર ૦૨૬૯૯-૨૩૩૨૯૯
ઠાસરા સેવાલીયા વૈધ એ.એ.જોષી ૦૨૬૯૯-૨૩૩૨૯૯
ઠાસરા ઢુણાદરા ર્ડા. એમ.બી.પટેલ ૦૨૬૯૯-૨૮૫૩૩૨
ઠાસરા પીપલવાડા ર્ડા કે બી ચૌધરી ૦૨૬૯૯-૨૮૭૬૫૭
ઠાસરા મેનપુરા વૈઘ એ ટી વર્મા ૦૨૬૯૯-૨૩૫૬૪૩
ઠાસરા નેશ ર્ડા તન્વીર આલમ ૦૨૬૯૯-૨૮૫૨૩૨
ઠાસરા વાંધરોલી ખાલી (જોષી) ૦૨૬૯૯-૨૮૮૮૦૨
ઠાસરા ચેતરસુંબા   ૦૨૬૯૯-૨૪૭૨૪૯
બાલાસિનોર પાંડવા ર્ડા વિજય કુમાર ૦૨૬૯૦-૨૫૫૫૫૫
૧૦ બાલાસિનોર જનોડ ર્ડા એ એમ ત્રિવેદી ૦૨૬૯૦-૨૪૨૩૩૧
૧૧ બાલાસિનોર ઓથવાડ ર્ડા આર એ સકસેના ૦૨૬૯૦-૨૬૫૬૬૨
૧૨ ખેડા નાયકા ર્ડા. એમ.એચ.મકવાણા ૦૨૬૯૪-૨૮૨૬૪૬
૧૩ ખેડા વા.મારગીયા ર્ડા મેવાડા ૦૨૬૯૪-૨૮૮૫૯૦
૧૪ ખેડા રઢુ ર્ડા. વાય એ. પઠાણ ૦૨૬૯૪-૨૮૧૫૪૩
૧૫ મહેમદાવાદ રૂદણ ર્ડા. એ.એમ.પટેલ ૦૨૬૯૪-૨૭૪૨૮૨
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550578