મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાડીસ્ટ્રીક એકટીવીટી વાઇસ પ્રોગ્રેસીવ રીર્પોટ

ડીસ્ટ્રીક એકટીવીટી વાઇસ પ્રોગ્રેસીવ રીર્પોટ (આરસીએચ) ઇમ્યુનીઝેસન

ડીસ્ટ્રીક એકટીવીટી વાઇસ પ્રોગ્રેસીવ રીર્પોટ (આરસીએચ) ઇમ્યુનીઝેસન
ડીસ્ટ્રીક ખેડા
એપ્રિલ થી જુન
નંબર એકટીવીટીનુ નામ વર્ક લોડ પ્રોગ્રેસીવ ટકા
1ઇમ્યુનીઝેસન    
૧.ટીટી.મધર ૬૦૦૦૦૧૨૮૫૫૨૧.૪૩
૨.પેન્ટા-૩૫૨૩૦૦૯૭૭૮૧૮.૭
૩.ઓપીવી-૩૫૨૩૦૦૧૧૫૨૨૨૨.૦૩
૪.હેપ-૩૫૨૩૦૦૨૦૬૧૩.૯૪
૫.બીસીજી૫૪૫૦૦૧૦૭૩૫૧૯.૭
૬.મીસેલ્સ ૫૨૩૦૦૧૧૨૨૯૨૧.૪૭
૭.મીસેલ્સ ૨ ડોઝ૫૦૫૦૦૪૧૦૯૮.૧૪
૮.ડી.ટી- પ વર્ષ ૪૨૦૦૦૩૯૪૯૯.૪
૯.ટીટી- ૧૦ વર્ષ ૪૨૯૦૦૪૮૭૭૧૧.૩૭
૧૦.ટીટી - ૧૬ વર્ષ ૪૪૫૦૦૭૮૬૮૧૭.૬૮
૧૧. વીટા - એ (ફસ્ટ) ૪૧૬૦૦૯૭૦૪૨૩.૩૩
૧૨.ડીપીટી બુસ્ટર ૪૨૦૦૦૯૨૨૯૨૧.૯૭
૧૩.ઓપીવી બુસ્ટર ૫૦૫૦૦૯૧૬૧૧૮.૧૪
૧૪.ફુલ્લી ઇમ્યુનાઇજ્ડ ૫૨૩૦૦૧૧૧૫૫૨૧.૩૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550620