મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સરનામુંઆરોગ્‍ય શાખા, ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, પવનચક્કી રોડ, નડીઆદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી૧. મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી
૨. જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નંબર૧. ૦૨૬૮-૨૫૫૬૪૭૧
૨. ૦૨૬૮-૨૫૩૨૬૬૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૧૭૬ અને ૧૭૭
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એ.એસ.સંઘવી મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૦ર૬૮ - ૨૫૫૬૨૭૩૦ર૬૮ - ૨૫૫૫૭૩૨૭૫૬૭૮૬૩૨૧૧cdho.health.kheda@gmail.com
શ્રી જી.ઇ.ક્રિશ્ચ્યિનજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી૦ર૬૮ - ૨૫૩૨૬૬૩- - -dmo.health.kheda@gmail.com
શ્રી એ.એ.વાઘેલા વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય) (ઇ.ચા.)૦ર૬૮ - ૨૫ ૫૬૨૭૩ ૦ર૬૮ - ૨૫ ૫૫૭૩૨ ---
શ્રી એ.કે.ચાવડાવહિવટી અધિકારી (ઇ.ચા.) ૦ર૬૮ - ૨૫ ૫૬૪૭૧ ૦ર૬૮ - ૨૫ ૫૫૭૩૨ -- --
શ્રી એ.એ.વાઘેલાઓપરેશન મેનેજર ૦ર૬૮ - ૨૫ ૫૬૬૨૫ ૦ર૬૮ - ૨૫ ૫૫૭૩૨ -- --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550694