મુખપૃષ્ઠશાખાઓ>આરોગ્‍ય શાખાતબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

અનં. અધિકારીઓનું નામ પ્રા.આ.કેન્દ્રનું નામ શેના નિષ્ણાંત છે. સરનામું ફોન નંબર (ઓફીસ) ફોન નંબર (ઘર)
ડો.જે.પી.પરમાર પ્રા.આ.કે.સેવાલીયા એમબીબીએસ ૫૫ આરોહી બંગલો, સરકારી બોર પાસે, બોપલ, અમદાવાદ ૦૨૬૯૯ ૨૩૩૨૯૯ -
વૈધ મનોજ જી.પટેલ પ્રા.આ.કે.પીપલવાડા આર્યુવેદ આશીર્વાદ જનરલ હોસ્પિટલ, રાધાકૃષ્ણા કોમ્પલેક્ષ, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઠાસરા ૦૨૬૯૯ ૨૮૭૬૫૭ -
વૈધ એ.ટી.વર્મા પ્રા.આ.કે.મેનપુરા આર્યુવેદ ૧૬, વિજયનગર હાઉસીંગ સોસા. વેદ મંદિર પાસે, કાંકરીયા રોડ-અમદાવાદ ૦૨૬૯૯ ૨૩૫૬૪૩ -
ડો.પુનમ આર.ચૌધરી પ્રા.આ.કે.નેશ એમબીબીએસ નેશ, તા.ઠાસરા ૦૨૬૯૯ ૨૮૫૨૩૨ -
ડો.કે.એમ.ભાટીયા પ્રા.આ.કે.વાંધરોલી એમબીબીએસ ૪, નર્સીંગ પાર્ક સોસાયટી,વિજયનગર, અમદાવાદ ૦૨૬૯૯ ૨૮૮૮૦૨ -
વૈધ મેકવાન રીજોઇસ પ્રા.આ.કે.ઢુણાદરા આર્યુવેદ ૧૨, સૌરભ સોસાયટી, પવન ચક્કી રોડ, નડીઆદ ૦૨૬૯૯ ૨૮૫૩૩૨ -
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550594