મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા ખેડા જીલ્‍લા પંચાયત નડીઆદ.
શાખાનું સરનામુંખેડા જીલ્‍લા પંચાયત ,નડીઆદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી. એચ.કે.પ્રજાપતિ
જીલ્‍લા આંકડા અધિકારી શ્રી
ફોન નંબર૦ર૬૮--૨૫૫૭૮૪૭,
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૧૫૧
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી. એચ.કે.પ્રજાપતિ જીલ્‍લા આંકડા અધિકારી (ઇંચા)૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૮૪૭--dso-ddo-khe@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550577