મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લા આંકડા અધિકારી આ શાખાના વડા અધિકારી છે.

૧. જિલ્લાને લગતી તમામ આંકડાકીય માહિતી એકત્ર કરવાની કામગીરી.
૨. જિલ્લા આયોજન મંડળની કામગીરીમાં મદદ કરે છે.
૩. જિલ્લાના આયોજનના કાર્યોનું મોનીટરીંગ.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550613