મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડા

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

અ.નુ. વિસ્‍તાર અને વસ્‍તી
૧. ૨૦૦૧ વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે તાલુકાવાર વસ્‍ત્‍ી અને વસ્‍તીની ગીચતા
૨. વસ્‍તીનું ગ્રામ / શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ - ૨૦૦૧
૩. વસ્‍તી જુથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ ૨૦૦૧
૪. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી મુજબ શહેરી વસ્‍તી
૫. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે પાંચ હજાર કે તેથી વધુ વસ્‍તીવાળા ગામોની સુચી અને તેની વસ્‍તી
૬. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે કામ કરનારા અને નહિ કરનાર મુજબ વર્ગીકરણ
૭. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે વય જુથ મુજબ વસ્‍તીનું વર્ગીકરણ
૮. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિની તાલુકાવાર વસ્‍તી
૯. જિલ્‍લામાં થયેલો વસ્‍તી વધારો
૧૦. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે વસ્‍તી ગણતરીના ઘરો અને તેનો ઉપયોગ
૧૧. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે દીવાલ અને છાપરામાં વપરાતા મુખ્‍ય માલ મુજબ સંપૂર્ણ કે અંશતઃ રહેઠાણ તરીકે વપરાતા વસ્‍તી ગણતરી ઘરોમાં રહેતા કુટુંબોની વહેંચણી
૧૨. ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે રોકેલ ઓરડા મુજબ કુટુંબોની સંખ્‍યા
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550668