મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સ૨નામુ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન પંચાયત, વિભાગ નડીઆદ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નંબ૨ ૦ર૬૮ - -૫૭૬૪૦ / ૫૪૧૧૯
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૪
ફેકસ નંબ૨ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૬૪૦
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી.એસ.જે.પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૬૪૦ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૪૧૧૯ -- exemb-ddo-khe@Gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550614