મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડીટ

ઓડીટ

સ્‍થાનિક ભંડોળ અને હિસાબની કચેરી તથા એ.જી. કચેરી મારફત જિલ્‍લા પંચાયત દ્વારા કરાયેલ ખર્ચનું ઓડીટ હાથ ધરાય છે. અને જુદી જુદી શાખાઓના ઓડીટ પારા અંગેનું સંકલન હિસાબી શાખા અંતર્ગત આવેલ આંતરિક ઓડીટ એકમ કરે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550637