મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

ક્રમ પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર ઉત્‍પાદન મે. ટનમાં ઉત્‍પાદન હેકટરે/કિ.ગ્રા.
ડાંગર ૯૯૬૪૧ ૨૪૮૦૦૬ ૨૪૮૯
બાજરી (ખરીફ) ૫૨૭૦૨ ૬૦૯૭૬ ૧૧૫૭
બાજરી (ઉનાળું) ૨૪૬૬૦ ૫૩૫૬૧ ૨૧૭૨
મકાઇ ૨૧૬૦૨ ૩૯૦૬૧ ૧૫૮૪
તુવેર ૪૭૫૩ ૬૦૦૭ ૧૨૬૪
મગ ૧૭૮૦ ૧૦૭૯ ૬૦૧
ઘઉં ૭૮૬૧૯ ૧૯૬૭૮ ૨૫૦૩
બટાટા ૭૨૮૬ ૨૦૦૪૪૫ ૨૭૫૧૧
મગફળી (ખરીફ) ૧૩૮૧ ૨૩૯૦ ૧૭૩૧
૧૦ મગફળી (ઉનાળું) ૬૬૦ ૧૧૨૨ ૧૭૦૧
૧૧ દિવેલા ૧૪૪૨૧ ૨૨૫૨૫ ૧૫૬૨
૧૨ કપાસ ૨૫૮૫૮ ૫૮૨૯૮ ૬૭૯
૧૩ તમાકુ ૯૯૫૭ ૧૪૬૮૬ ૧૪૭૫
૧૪ તલ ૬૦૨૦ ૨૧૯૧ ૩૬૪
૧૫ મઠ ૭૩૦ ૩૭૫ ૫૧૫
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550678