મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સ૨નામુ જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીની કચેરી, ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત કંપાઉન્‍ડ, નડીઆદ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નંબ૨ (૦૨૬૮) ૨૫૫૭૪૨૧
ઇન્‍ટર કોમ નંબર (અધિકારીશ્રી) ૧૫૩
( શાખા ) ૧૫૪
ફેકસ નંબ૨ (૦૨૬૮) ૨૫૫૭૪૨૧
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એન.જે. ભટ જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી (૦૨૬૮) ૨૫૫૭૪૨૧ (૦૨૬૮) ૨૫૫૭૪૨૧ --- ---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550654