મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
કુટુંબ કલ્યાણ શાખા અંતર્ગત વસ્તી વધારાને રોકવા કાયમી પધ્ધતિ અંતર્ગત સ્ત્રી નશબંધી કેમજ તેમજ પુરુષ નશબંધી કેમ્પોનું આયોજન તેમજ બીન કાયમી પધ્ધતિ અન્વયે નિરોધ, ઓરલ પીલ્સ, કોપર ટી વિતરણ તથા આરોગ્યના વિવિધ કાર્યક્રમોનો પ્રચાર-પ્રસારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550596