મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણસાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

જાન્યુઆરી-૨૦૦૮ થી મે-૨૦૦૮ સુધી
 
અનં. બ્લોકનું નામ ગામનું નામ સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમોનું નામ તારીખ સમય
કઠલાલ ભરકુંડા ડાયરો ૬/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
બાલાશિનોર નવાગામા ડાયરો ૭/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
બાલાશિનોર ફેસલાણી ડાયરો ૮/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
ઠાસરા જરગાલ ડાયરો ૧૦/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
ઠાસરા પાંડવણીયા ડાયરો ૧૧/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
મહુધા નાની ખડોલ ડાયરો ૬/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
કઠલાલ અનારા ડાયરો ૭/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
મહેમદાવાદ અરેરી ડાયરો ૮/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
ખેડા સંધાણા ડાયરો ૧૦/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
૧૦ નડીયાદ સુરાસામળ ડાયરો ૧૧/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
૧૧ ઠાસરા રોઝવા કટપુતળી ૬/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
૧૨ ઠાસરા પીપલવાડા કટપુતળી ૭/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
૧૩ કઠલાલ ખડાલ કટપુતળી ૮/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
૧૪ કઠલાલ રવદાવત કટપુતળી ૧૦/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
૧૫ મહેમદાવાદ નેનપુર કટપુતળી ૧૧/૩/૨૦૦૮ ૯-૦૦
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550597