મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત પટેલ હોલ મીશન રોડ નડીઆદ પીન - ૩૮૭૦૦૨
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેકમ)
ફોન નંબર ૦ર૬૮- ૨૫૫૬૦૨૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૬
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
૧. શ્રી એ.કે.રાઠવા નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેકમ) ૦ર૬૮ - ૨૫૫૬૦૨૦ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૯૫ - -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550695