મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામું ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, નડિયાદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦ર૬૮-રપપપ૭૩૯
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૪,૧૧પ
ફેકસ નંબર ૦ર૬૮-રપપ૭પ૬૭
શાખાના વહિવટી અધિકારી
અ.નં. વહિવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ

૧.

શ્રી.એ.આર.સિઁહ G.A.S

નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, પંચાયત/મહેસૂલ

૦ર૬૮-૨૫૫૫૭૩૯

૨૫૫૭૫૬૭

-

dyddo-rev-khe@gujarat gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550698