મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્‍લા વાહક જન્‍ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ, આરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સ૨નામુ આરોગ્‍ય શાખા, ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, પવનચક્કી રોડ, નડીઆદ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી ૧. મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી
૨. જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નંબ૨ ૧. ૦૨૬૮-૨૫૫૬૨૭૩,
૨. ૦૨૬૮-૨૫૩૨૬૬૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૭૬ અને ૧૭૭
ફેકસ નંબ૨ ---
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડો.એચ.એફ.પટેલ મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી ૦ર૬૮ - ૨૫૫૬૨૭૩ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૫૭૩૨ - -
શ્રી જી.ઇ.ક્રિશ્ચ્યિન જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૫૨ - - -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550652