મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સ૨નામુ ખેડા જીલ્‍લા પંચાયત, નડીઆદ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત, મહેસુલ)
ફોન નંબ૨ ૦ર૬૮-રપપપ૭૩૯
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૪
ફેકસ નંબ૨ ૦ર૬૮-રપપ૭પ૬૭
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી.એ.આર.સિઁહ G.A.S નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પં) ૦ર૬૮-રપપપ૭૩૯ ૦ર૬૮-૨૫૫૭૫૬૭ -- ---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550662