મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/દવાખાના નું નામ કુલ સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યા
નડીઆદ પશુ દવાખાનું,  નડીઆદ ૧૦૭૭૯
નડીઆદ પશુ દવાખાનું, વડતાલ ૫૧૦૯
મહુધા પશુ દવાખાનું, મહુધા ૩૦૧૧
માતર પશુ દવાખાનું, માતર ૭૬૨૨
કપડવંજ પશુ દવાખાનું, કપડવંજ ૧૩૨૦૦
કપડવંજ પશુ દવાખાનું, આંતરસુંબા ૧૩૨૦૦
કઠલાલ પશુ દવાખાનું, કઠલાલ ૪૧૪૫
ઠાસરા પશુ દવાખાનું, ડાકોર ૧૦૬૫૮
મહેમદાવાદ પશુ દવાખાનું, મહેમદાવાદ ૧૦૬૭૩
૧૦ મહેમદાવાદ પશુ દવાખાનું, મોદજ ૮૨૮૮
૧૧ વિરપુર પશુ દવાખાનું, વિરપુર ૧૧૩૭
૧૨ બાલાશિનોર પશુ દવાખાનું, બાલાશિનોર ૪૬૯૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550657