મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુધન

પશુધન

અ.ન પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય ૨,૦૧,૦૦૦
ભેસ ૪,૮૮,૦૦૦
બળદ ગાય વર્ગમા સમાવેશ થાય છે.
ધેટા ૩,૮૦,૦૦૦
બકરા ૧,૦૫,૦૦૦
મરધા ૨૩,૧૩,૦૦૦
ગધેડા ૪,૫૦૯
ધોડા ૩૪૩
અન્ય ---
૧૦ ઊટ ૧,૭૩૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550593