મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

અનું. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
ગળસુઢો ૩૧,૯૦,૦૬૬
ખરવા મોવાસા ૧૭,૬૨૨
એન્થ્રેકસ ૬૨૦
હડકવા ૧૯૫
બી. કયુ. ૭૬૦
વર્ષ : ૨૦૦૭-૨૦૦૮
અ.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ. એસ. ૨૪૮૨૦૯
ઇ.ટી.
એફ.એમ.ડી. ૨૬૬૫૦૭
હડકવા (એ.આર.વી.) ૫૫
બી. કયુ.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550576