મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, નડીઆદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૮-૨૫૫૭૪રર
ઇન્‍ટર કોમ નંબર - ૧૫૮
ફેકસ નંબર ૦૨૬૮-૨૫૫૭૭૧૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડો. એ.બી. ગાંધી નાયબ પશુપાલન નિયામક (ઇ.ચા.) ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૨૨ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૧૧ ૯૬૬૨૫૧૯૫૯૯ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550626