મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

વર્ષ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ દરમ્‍યાન ડૉ. એ. એસ. સોલંકી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી, ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, નડીયાદ, પશુપાલન શાખા તરીકે ફરજો બજાવેલ હતી તથા ડૉ. એ. બી. ગાંધી મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી તરીકેની ફરજો બજાવેલ હતી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550634