મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

વર્ષ : ૨૦૦૭-૦૮
 
અ.નં. તાલુકાનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામું ફોન નંબર ફેકસ નંબર
ખેડા કિસાન ગ્રામ શ્રમયોગી વિકાસ સ. મં. લી. ખુમરવાડ વાળંદ ધનશ્‍યામભાઇ અંબાલાલ ખુમરવાડ જી. ખેડા - -
મહેમદાવાદ જીંજર વિવિધ કાર્યકારી સ.મં. લી. જીંજર મલેક મૈયોદીલ અમીમીયા જીંજર - -
માતર જય ખોડિયાર ગ્રામ શ્રમયોગી સ. મં. લી. રસિકપુરા  પટેલ ભગવતીભાઇ પરસોતમભાઇ રસિકપુરા
માતર
- -
માતર ધાત્રાણજા કર્મયોગી વિ. સં. મ. લી. ત્રાણજ વ્‍હોરા સીકન્‍દર ઇસ્‍માઇલ ત્રાણજ
તા. માતર
- -
મહેમદાવાદ રોહિસા જીંજર નર્મદા સિંચાઇ સ. મં. લી. રોહિસા મલેક મયોદીત અમીમીયા જીંજર - -
કપડવંજ ધી આશાપુરી નર્મદા સિ. સ. મ. લી. નવાપુરા પટેલ અંબાલાલ રતીલાલ નવાપુરા (હરિનાથ) - -
ઠાસરા જય યોગેશ્‍વર નર્મદા સિ. સ. મ. લી. રાણીપોરડા રાઠોડ અમરાભાઇ ભઇજીભાઇ રાણી પોરડા તા. ઠાસરા - -
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550679