મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણબાલવાડી

બાલવાડી

અનં. બાલવાડીનું નામ ગામ તાલુકો
મંગલમ બાલવાડી પીઠાઇ કઠલાલ
ભીમરાવ બાલવાડી વરસોલા મહેમદાવાદ
નવદુર્ગા બાલવાડી ઘઉઆ કપડવંજ
દરબાર બાલવાડી વસો નડીઆદ
અંકુર બાલવાડી કનીજ મહેમદાવાદ
મણીભાઇ વાઘેલા બાલવાડી માતર માતર
ડો.આંબેડકર બાલવાડી માલઇટાંડી કપડવંજ
સરદાર બાલવાડી જનોડ બાલાશિનોર
ગાંધી બાલવાડી કરણપુર બાલાશિનોર
૧૦ ગાયત્રી બાલવાડી કોયલા વિરપુર
૧૧ સાંઇકૃપા બાલવાડી કાચ્છઇ મહેમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550693