મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણછાત્રાલયોની યાદી

છાત્રાલયોની યાદી

ક્રમ છાત્રાલયનું નામ સંસ્‍થાનુ નામ
પંચશીલ કુમાર છાત્રાલય પાંડવા તા.બાલાસિનોર સર્વોદય સેવા સંઘ મુ.પાંડવા તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા
કસ્‍તુરબા કન્‍યા છાત્રાલય પાંડવા તા.બાલાસિનોર સર્વોદય સેવા સંઘ મુ.પાંડવા તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા
ગંગોત્રી કન્‍યા છાત્રાલય અંબાવ તા.ઠાસરા સર્વોદય સેવા સંઘ મુ.પાંડવા તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા
મારૂતિધામ કુમાર છાત્રાલય અંબાવ તા.ઠાસરા અભિનવ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ પાંડવા તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા
સરદાર કુમાર છાત્રાલય વિરપુર તા.વિરપુર બાલાસિનોર તાલુકા એજયુ.ટ્રસ્‍ટ વિરપુર જિ.ખેડા
મીરાંબાઈ કન્‍યા છાત્રાલય વિરપુર તા.વિરપુર બાલાસિનોર તાલુકા એજયુ.ટ્રસ્‍ટ વિરપુર જિ.ખેડા
હરીઓમ કુમાર છાત્રાલય બામણગામ તા.માતર જીવન સાધના ટ્રસ્‍ટ બામણગામ તા.માતર જિ.ખેડા
વિરમતી બેન મા. છાત્રાલય બામણગામ તા.માતર જીવન સાધના ટ્રસ્‍ટ બામણગામ તા.માતર જિ.ખેડા
તપોવન કુમાર છાત્રાલય દેથલી તા.માતર ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ
૧૦ સર્વોદય કન્‍યા છાત્રાલય ભલાડા તા.માતર ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ
૧૧ નવજીવન કુમાર છાત્રાલય નવાગામ તા.ખેડા નવજીવન છાત્રાલય નવાગામ તા.જિ.ખેડા
૧૨ સ્‍વામિ સચ્‍ચિદાનંદ કુમાર છાત્રાલય બલાઢા તા.ઠાસરા વિપુલ એજયુ.ટ્રસ્‍ટ મહેળાવ તા.પેટલાદ જિ.આણંદ
૧૩ કૃષ્‍ણ કુમાર છાત્રાલય જોરાપુરા તા.બાલાસિનોર જય ગુરૂદેવ નમઃ કે.મં.જોરાપુરા તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા
૧૪ ર્ડો.આંબેડકર કુમાર છાત્રાલય રસિકપુરા તા.ખેડા પછાત વર્ગ કે.મં.ખંભાત તા.ખંભાત જિ.આણંદ
૧૫ સહજાનંદ કુમાર છાત્રાલય સેવાલિયા તા.ઠાસરા સહયોગ સેવા ટ્રસ્‍ટ ઉમરેઠ તા.જિ.આણંદ
૧૬ ભીમરાવ કુમાર છાત્રાલય જનોડ તા.બાલાસિનોર જન કલ્‍યાણ સેવા સંઘ જનોડ તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા
૧૭ ભાગ્‍યોદય અનુ.જાતિ કુમાર છાત્રાલય કસલાવટી તા.વિરપુર અમરદીપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ડેભારી તા.વિરપુર જિ.ખેડા
૧૮ વિદ્યાવિહાર કન્‍યા છાત્રાલય રઢું તા.ખેડા અનુ.જાતિ સર્વોદય ટ્રસ્‍ટ રઢુ તા.જિ.ખેડા
ક્રમ છાત્રાલયનું નામ સંસ્‍થાનુ નામ
૧૯ પછાત વર્ગ કુમાર છાત્રાલય વાસણા બુઝર્ગ તા.ખેડા ગુજરાત હરીજન વિકાસ મંડળ ખેડા તા.જિ.ખેડા
૨૦ સવગુણ કુમાર છાત્રાલય રળિયાતા તા.વિરપુર ગ્નામીણ જન કલ્‍યાણ સેવા મંડળ રળિયાતા તા.વિરપુર જિ.ખેડા
૨૧ ઘનશ્‍યામ કુમાર છાત્રાલય કરણપુર તા.બાલાસિનોર આદર્શ કેળવણી મંડળ કરણપુર તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550599