મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું કલ્‍યાણ શાખા, ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, નડીઆદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી.આર.એમ.પરમાર જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી ખે.જિ.પં.નડીઆદ
ફોન નંબર કચેરીનો ૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૪૬
ઈન્‍ટરકોમ નંબર ૧૬૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી.આર.એમ.પરમાર જિ.સ.ક.અધિકારી ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - ૯૮૨૫૬૬૨૧૨૬ -
શ્રી.પી.બી.ગોહેલ સિ.કલાર્ક ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - ૮૧૪૧૭૭૯૯૧૬ (પી.પી.) -
શ્રી.એફ.એચ.ઝાલા જુ.કલાર્ક ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - ૮૨૩૮૧૬૯૬૩૫ (પી.પી.) -
શ્રી.કે.કે.સોલંકી જુ.કલાર્ક ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - ૯૭૨૩૩૫૦૮૭૦ -
શ્રી.આર.જી.ડાભી જુ.કલાર્ક ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - ૯૯૨૫૨૭૩૪૫૩ -
શ્રી.એચ.એમ.મલેક ડ્રાઈવર ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - ૯૫૫૮૫૨૯૧૮૮ -
શ્રીમતિ એસ.એન. મકેરીયા પટાવાળા ૦૨૬૮- ૨૫૫૭૪૪૬ - - -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550582