મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

આરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

  ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોનો આરોગ્‍ય અને પોષણ દરજ્જો સુધારવો.
  બાળકોમાં માંદગીનું પ્રમાણ બાળમૃત્‍યુ કુપોષણ તેમજ શાળામાંથી ઉઠી જતાં બાળકોની યોગ્‍ય સંભાળ લઇ શકે.
  બાળકના વિકાસની યોજનાઓ અને અમલીકરણ માટે કાર્ય કરતાં, લાગતા વળગતાં જુદા જુદા ખાતાઓ અને કાર્યકરો વચ્‍ચે સફળ સંકલન કરવું.
  બાળકના શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક વિકાસનો પાયો નાંખવો.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550619