મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાનાં ઉદ્દેશો

શાખાનાં ઉદ્દેશો

સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના હેઠળ સમાવેશ થતી તમામ બાબતોનું યોગ્ય રીતે અમલીકરણ થાય તે માટે વહીવટી, નાંણાકીય, યોજનાકીય બાબતોનું યોગ્ય પ્રમાણે અયોજન કરી અમલમાં મુકવું.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550579